Pimpinan

No. Nama / NIP Gol. Jabatan Uraian Tugas
1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.
NIP. 196101241987021001
IV/c Ketua Lembaga
2. Budi Legowo, S.Si.,M.Si.
NIP. 197305101999031002
III/c Sekretaris Lembaga
Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran
3. Drs. Suwachid, M.Pd., M.T.               NIP.19500104 197903 1 001 IV/c Kepala
4. Salim Widono, S.P, M.P.
NIP. 196707181994121001
III/b Sekretaris
Pusat Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karier
5. Drs. W. Hendrosaputro
NIP. 195510081981031001
IV/b Kepala
6. Dra. Sri Wiyanti, M.Si .
NIP. 195208141984032001
IV/a Sekretaris
Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran
5. Mulyadi, S.Sn., M.Ds.
NIP. 197307022002121001
IV/b Kepala
6. Daru Wahyuningsih, S.Si., M.Pd.
NIP. 197510032005012001
IV/a Sekretaris
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Prof.Dr.Ir. Sholahuddin, M.S.
NIP. 195610081980031003
IV/b Kepala
6. Drs. Pangadi, M.Si.
NIP. 195710121991031001
IV/a Sekretaris
Comments Off

Comments are closed.